ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Ostatnio dodane

img
Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań
ISP
2016
Badanie przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2016 r. Jego celem było poznanie poziomu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w polskim społeczeństwie i źródeł jej pozyskiwa-nia, ustalenie jej wpływu na postawy i decyzje ubezpieczonych oraz wskazanie skutecz-nych sposobów jej szerzenia, tak aby mogła dotrzeć do jak największej części społeczeń-stwa i do odbiorców z różnych grup społecznych.